Zrozumieć Excela Funkcje i wyrażenia

40,00 

Funkcje i wyrażenia Excela? Nic prostszego!Naucz się podstawPoznaj funkcjeZrozum ExcelaNa rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.Dzięki tej książce poznasz podstawy działania arkusza kalkulacyjnego i najbardziej przydatne funkcje oferowane przez program. Nauczysz się posługiwać tablicami i tabelami, sprawdzać poprawność danych i obliczeń oraz stosować różne sposoby formatowania. Dowiesz się także, jak wykorzystać Excela w roli systemu bazodanowego.Podstawowe możliwości arkuszaPrzydatne funkcje ExcelaZastosowanie tablic i tabelInterpretacja wyrażeńKontrola poprawności danych i obliczeńPrzeszukiwanie tablicFormatowanie komórekFunkcje bazodanoweAnaliza danych w ExceluZastosowanie hiperłączyDowiedz się, jak działa Excel i jak wykorzystać go w swojej pracy!Spis treści:Wstęp 15Rozdział 1. Wprowadzenie 23Czym jest arkusz kalkulacyjny Excel? 23Rozwój arkusza kalkulacyjnego 25Excel w wersji Online 27Kompatybilność z programem Lotus 29Rozdział 2. Podstawy działania arkusza kalkulacyjnego 31Struktura arkusza kalkulacyjnego 31Rodzaje informacji przechowywanych w arkuszu 31Typy danych 32Wartości logiczne i wartości błędów 33Format wprowadzanych danych liczbowych 33Konstrukcja formuł (wyrażeń) w Excelu 39Stałe (literały) 39Adresy: komórek lub obszarów 40Nazwy: stałych, komórek, obszarów (zakresów) lub formuł 51Operatory działań 64Wywołania funkcji 71Nawiasy okrągłe 72Użycie spacji w celu poprawy czytelności wyrażeń 73Rozdział 3. Kilka użytecznych funkcji 75Popularne funkcje matematyczne 75Odmienność konwencji przy zapisie formuł w matematyce i w Excelu 75Funkcja MODUŁ.LICZBY 78Funkcje PIERWIASTEK i POTĘGA 78Funkcje do obliczania logarytmów 78Funkcje do zaokrąglania liczb 78Funkcja MOD – zasady użycia i ograniczenia 79Wyspecjalizowane funkcje do sumowania 81Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW 81Funkcja JEŻELI 82Funkcja JEŻELI zwracająca wartość pustą 83Pierwszeństwo odwołania przed wartością 83Efektywność funkcji JEŻELI 84Funkcja WYBIERZ 84Nowe funkcje logiczne (Excel 2016) 85Funkcja WARUNKI 85Funkcja PRZEŁĄCZ 86Funkcja JEŻELI.BŁĄD 87Funkcje ułatwiające odczytywanie i wyliczanie adresów 88Numery wiersza i kolumny w arkuszu 88Funkcje ILE.WIERSZY i LICZBA.KOLUMN 90Funkcja ADRES 90Funkcja ADR.POŚR 92Funkcja PODAJ.POZYCJĘ 97Funkcje specjalne L (N) i T 99Funkcja KOMÓRKA 100Odczyt nazwy arkusza lub nazwy pliku 102Śledzenie komórki 103Funkcja INFO 103Rozdział 4. Użycie tablic i tabel 105Podstawowe pojęcia dotyczące tablic i macierzy 105Reprezentacja tablic w Excelu 106Wprowadzanie formuł tablicowych 108Operacje tablicowe zaimplementowane w Excelu 110Działania arytmetyczne z użyciem tablic 110Zasada superpozycji 112Łączenie tablic i tworzenie tablic mieszanych 114Funkcje do wykonywania działań na macierzach (tablicach) 116Mnożenie macierzowe 116Transpozycja – funkcja i operacja 117Macierz odwrotna i wyznacznik macierzy 121Macierz jednostkowa 121Macierze trójkątne 122Użycie funkcji JEŻELI i WYBIERZ z argumentami grupowymi 123Użycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu tablicowym 123Użycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu zwykłym 125Funkcja WYBIERZ z argumentami w postaci tablic 126Dodatkowe informacje o funkcji WYBIERZ 128Interpretacja argumentów grupowych przez funkcje JEŻELI i WYBIERZ 130Używanie nazw tablic i formuł tablicowych 130Odwołania strukturalne w tabelach 131Reguły składni odwołań strukturalnych 133Elementy składowe tabeli 134Predefiniowane specyfikatory wierszy 134Operatory odwołania 134Odwołania strukturalne kwalifikowane i niekwalifikowane 135Przykłady użycia odwołań strukturalnych 135Praca z odwołaniami strukturalnymi 136Użycie i interpretacja odwołań wielopoziomowych 140Ogólna charakterystyka odwołań 3-W 140Funkcje, które akceptują odwołania 3-W 141Tworzenie odwołań wielopoziomowych w arkuszu 142Nadawanie nazwy odwołaniu wielopoziomowemu 142Wpływ zmian wprowadzonych w arkuszu na odwołania 3-W 143Przykłady wykorzystania odwołań 3-W 143Rozdział 5. Modyfikacja zawartości arkusza 147Wyświetlanie danych w arkuszu 147Wyświetlanie tekstów formuł zamiast wyników 148Sposoby zaznaczania komórek 149Zaznaczanie niewielkich zakresów komórek 149Zaznaczanie nieprzylegających komórek 149Zaznaczanie całego arkusza, całych wierszy lub kolumn 150Zaznaczanie pierwszych lub ostatnich komórek arkusza, wierszy lub kolumn 151Zaznaczanie zakresów komórek o znanych adresach 151Zaznaczanie dużych zakresów komórek 151Edycja 153Użycie klawisza F9 w czasie edycji 153Znajdowanie i zamiana 156Kopiowanie formuł 157Wklejanie specjalne 159Modyfikacja adresów w formułach przy kopiowaniu 160Tworzenie serii odwołań bezwzględnych 161Kopiowanie odwołań do pełnych wierszy i kolumn 162Kopiowanie formuł zawierających nazwy 162Kopiowanie formuł z odwołaniami względnymi bez modyfikacji odwołań 163Komórki scalone 164Scalanie komórek w sposób standardowy 165Scalanie komórek w sposób niestandardowy 167Kopiowanie formuł w komórkach scalonych 167Formuły tablicowe w komórkach scalonych 169Kopiowanie i łączenie formuł i stałych w komórkach 169Kopiowanie tylko widocznych komórek 170Kopiowanie za pomocą Schowka pakietu Office 171Przenoszenie komórek zawierających formuły 173Przenoszenie powiązanych skoroszytów 174Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy lub kolumn 174Edycja formuł tablicowych 176Zmiana zakresu formuł tablicowych 176Zamiana wyników formuł tablicowych na stałe 177Przekształcanie formuł tablicowych w formuły zwykłe 178Kopiowanie formuł tablicowych 178Przeliczanie arkusza i skoroszytu 179Funkcje i działania ulotne 181Zmiana czcionki i początkowego wyglądu arkusza 182Rozdział 6. Odwołania do elementów lub fragmentów tablic 185Użycie funkcji INDEKS 185Argument główny powinien być tablicą lub odwołaniem 187Użycie zera lub pominięcie wartości indeksu 187Użycie funkcji INDEKS do obszaru dwuwymiarowego 187Odwołanie do komórki o wyliczonym adresie 188Łączenie fragmentów tablic 189Zastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 189Odwracanie porządku elementów w tablicy 190Uproszczenie zapisu przy wielokrotnym zagnieżdżeniu funkcji JEŻELI 190Listowanie zawartości tablicy jednowymiarowej wierszami lub kolumnami 191Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE 191Proste przykłady użycia funkcji PRZESUNIĘCIE 194Odwracanie porządku elementów w zakresie 195Bez użycia funkcji 196Początkowe elementy tablicy 196Część wspólna zakresów 196Dynamiczne generowanie tablic i zakresów o zadanych rozmiarach 197Definicje tablic bazowych 197Wykorzystanie tablic bazowych do definicji innych tablic 199Plan eksperymentu czynnikowego 200Selektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 201Łączenie tablic z wykorzystaniem funkcji MACIERZ.ILOCZYN 203Zakresy dynamiczne 204Formuły tablicowe uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 206Rozdział 7. Klasyfikacja funkcji i interpretacja wyrażeń 209Struktura wyrażeń w Excelu 209Wyrażenia jedno- i wielowartościowe 209Struktura tablicy lub jej brak 210Potrzeba zatwierdzenia tablicowego lub jej brak 211Podział funkcji na grupy 213Rodzaje argumentów funkcji 214Ogólne zasady interpretacji argumentów funkcji 215Przegląd ważniejszych funkcji z podziałem na grupy 215Podział funkcji ze względu na liczbę wartości wynikowych 223Funkcje, które mogą zwracać w wyniku odwołania 224Funkcje bliźniacze odmiennie interpretujące argumenty różnych typów 225Pomijanie argumentów, argumenty opcjonalne, argumenty puste 227Puste argumenty a puste komórki 228Symulowane pominięcie argumentu opcjonalnego 229Konwersja typów argumentów w operacjach arytmetycznych i tekstowych 231Połączone użycie operatorów arytmetycznych i tekstowych 231Użycie operatorów arytmetycznych do danych logicznych 231Użycie plusa jednoargumentowego 233Funkcje ułatwiające konwersję typów danych 234Skutki użycia argumentów innego typu niż przewidziane w opisie funkcji 236Konwersja na tekst 236Konwersja na wartość logiczną 236Konwersja na wartość liczbową 237Użycie liczb z częścią ułamkową zamiast liczb całkowitych 239Użycie odwołań do zamkniętych skoroszytów jako argumentów funkcji 240Powiązania nazw z adresami różnego typu 242Nazwy skojarzone z adresami absolutnymi i względnymi 242Użycie samego wykrzyknika jako kwalifikatora w definicjach nazw 245Zasady interpretacji nazw i adresów w zwykłych wyrażeniach 247Dane grupowe w zwykłych wyrażeniach 247Dane grupowe jako argumenty funkcji 248Nazwy i adresy w zwykłych wyrażeniach – podsumowanie 250Zasady interpretacji nazw i adresów w wyrażeniach tablicowych 251Zestawienie sposobów interpretacji danych grupowych przez funkcje różnych rodzajów 254Rozdział 8. Kontrola poprawności danych i obliczeń 257Kontrola poprawności wprowadzania danych 257Konfiguracja listy rozwijanej 261Lista rozwijana jako podpowiedź 263Lista rozwijana tworzona ad hoc 263Zakreślanie niepoprawnych danych 264Tworzenie dynamicznych list rozwijanych w arkuszu 265Zestawienie pojedynczego wyboru (permutacja) 266Wybór wielokrotny 269Lista wyboru z aktywną podpowiedzią 271Tworzenie list zależnych 272Wynik wyboru w innej komórce niż lista rozwijana 274Lista z wykorzystaniem „Aparatu fotograficznego” 275Lista z wykorzystaniem formatowania warunkowego 275Listy z obsługą zdarzenia Change 276Wykorzystanie formantów pola kombi 276Sygnalizacja i kontrola błędów w obliczeniach 278Kody błędów i ich propagacja 278Funkcje do diagnozowania błędów obliczeń 278Maskowanie wartości błędów 281Ukrywanie wartości zerowych 285Puste teksty i puste komórki 287Identyfikacja 287Puste komórki jako dane 288Usuwanie pustych tekstów 289Wykorzystanie kolumn pomocniczych 290Eliminacja błędnych lub brakujących danych 290Przyspieszenie obliczeń 292Narzędzia wspomagające analizę zawartości arkusza i poprawności formuł 292Poprzedniki i komórki zależne 293Identyfikacja przyczyn błędów 294Czujki 295Szacowanie formuł 296Rozdział 9. Tablicowanie funkcji i wyszukiwanie w tablicach 299Tablicowanie funkcji jednej zmiennej 299Funkcja dana w postaci parametrycznej 304Tablicowanie funkcji dwu zmiennych 304Specyfika użycia polecenia Tabela danych 308Przeszukiwanie tablic funkcji jednej zmiennej 310Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO 311Funkcja WYSZUKAJ 315Połączenie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS 318Wyszukiwanie pierwszej lub ostatniej liczby lub tekstu 319Dane liczbowe uporządkowane rosnąco – zaokrąglenie w górę 321Wyszukiwanie wartości najbliższej w stosunku do wzorca 322Wyszukiwanie odpowiedników wartości zduplikowanych 322Funkcja CZĘSTOŚĆ 325Odczyt gęstości roztworu o podanym stężeniu 330Wyszukiwanie znaczących danych w tablicach 331Eliminacja niepoprawnych danych 331Listowanie danych rozproszonych 332Wyszukiwanie danych w układzie dwuwymiarowym 333Wyszukiwanie danych w zakresie 334Wyszukiwanie danych w tablicy 336Rozdział 10. Kody formatu komórek w Excelu 339Bezpośrednie formatowanie komórek w arkuszu 340Typowe rodzaje formatowania zawartości komórek 340Struktura kodów formatu 341Wzorce formatu sekcji 344Wykorzystanie kodów formatu przy konstrukcji list rozwijanych 349Wykorzystanie formatu ułamkowego i jego alternatywa 350Formatowanie daty i czasu 352Odczyt kodu formatu 356Wykorzystanie kodów formatu w funkcjach trygonometrycznych i cyklometrycznych 357Uproszczony system informowania o formacie komórki 359Rozdział 11. Formatowanie warunkowe 361Opcje formatowania warunkowego dostępne we wszystkich wersjach Excela 362Opcje formatowania warunkowego dostępne od wersji 2007 Excela 364Formatowanie komórek zakresu przy użyciu skali barw 365Formatowanie komórek zakresu przy użyciu pasków danych 367Formatowanie komórek zakresu przy użyciu zestawu ikon 369Formatowanie komórek zawierających tekst, liczbę albo wartości daty lub godziny 372Formatowanie wartości sklasyfikowanych jako pierwsze i ostatnie 375Formatowanie wartości powyżej lub poniżej średniej 376Formatowanie wartości unikatowych lub zduplikowanych 378Używanie formuły do określenia komórek, które należy sformatować 380Zasady ustalania zakresu formatowania i interpretacji formuł w formatowaniu warunkowym 381Usuwanie formatów warunkowych 384Zamiana formatowania warunkowego na stałe 384Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego 385Znajdowanie komórek mających formaty warunkowe 386Rozdział 12. Proste bazy danych 389Struktura tabeli bazy danych 389Sortowanie i filtrowanie 390Kierunek i kolejność sortowania 390Sortowanie czy filtrowanie? 392Sortowanie zakresów zawierających formuły 396Odwołania do komórek z sortowanych obszarów 397Użycie autofiltra 399Filtr zaawansowany 401Zakres kryteriów 402Użycie filtra zaawansowanego 406Użycie formuł zamiast filtra 407Użycie funkcji do odzyskiwania danych z tabeli lub listy 409Operacja konsolidacji 414Konsolidacja według położenia 414Konsolidacja według kategorii 417Rozdział 13. Funkcje do obsługi baz danych 419Funkcje podsumowań 419Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE 419Polecenie Suma częściowa 422Funkcja AGREGUJ 422Funkcje zliczania i sumowania warunkowego 426Składnia funkcji 426Postać kryteriów 428Odpowiedniość między zakresem kontrolnym a zakresem sumowania 432Uwzględnianie kilku kryteriów 432Alternatywy funkcji LICZ.JEŻELI 433Formuły równoważne funkcjom LICZ.WARUNKI i SUMA.WARUNKÓW 435Formuły analogiczne do funkcji ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 436Obsługa długich ciągów cyfr 437Wyrażenia warunkowe tworzone z użyciem funkcji LICZ.JEŻELI 437Odwrotne wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI 438Inne przykłady użycia funkcji zliczania i sumowania warunkowego 438Funkcje maksimum i minimum warunkowego (Excel 2016) 440Zliczanie pustych i niepustych komórek 441Grupa funkcji baz danych 444Połączenie funkcji baz danych z tabelą danych 447Rozdział 14. Typowe problemy analizy danych 449Numerowanie wierszy i kolumn z danymi 449Licznik statyczny 449Licznik oparty na odwołaniu względnym do poprzedniej komórki 449Licznik z wykorzystaniem funkcji WIERSZ lub NR.KOLUMNY 450Licznik oparty na funkcji MAX 451Licznik generujący określoną liczbę numerów 452Licznik działający z filtrem lub ukrytymi wierszami 453Ranking danych bez sortowania 453Funkcje MIN.K i MAX.K 454Wyznaczanie wskaźników położenia 454Ustalanie rankingu za pomocą formuł 456Uwzględnienie dodatkowych kryteriów sortowania 458Zliczanie wartości unikatowych 459Dane zawarte w zakresie 459Dane zawarte w tablicy 461Wykorzystanie funkcji CZĘSTOŚĆ, dane w zakresie lub tablicy 462Numerowanie wartości unikatowych 463Tworzenie listy unikatów 464Formuły z funkcją LICZ.JEŻELI 464Formuły z funkcją WYSZUKAJ 467Formuły z funkcją CZĘSTOŚĆ 468Porównywanie zbiorów danych 469Wyszukiwanie wartości wspólnych (iloczyn zbiorów) 469Wyszukiwanie wartości, które występują tylko w jednym zbiorze (różnica zbiorów) 470Wyszukiwanie wartości, które występują w obu zbiorach (suma zbiorów) 471Transpozycja danych zduplikowanych 472Z układu pionowego na poziomy 472Z układu poziomego na pionowy 473Rozdział 15. Obsługa baz danych za pomocą programu Microsoft Query 475Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych 476Definiowanie kwerendy za pomocą Kreatora kwerend 477Definiowanie kwerendy bezpośrednio w programie Microsoft Query 477Ponowne używanie i udostępnianie kwerend 479Praca z danymi w programie Excel 479Formatowanie pobranych danych 481Odświeżanie danych zewnętrznych 482Określanie rekordów do pobrania przy użyciu kryteriów 482Co to są kryteria? 482Spełnianie pojedynczego warunku 483Spełnianie wielu warunków 483Wyszukiwanie podobnych rekordów 484Określanie zakresu wartości 484Przykłady wyrażeń z operatorami porównania 485Korzystanie z obliczania wartości kryteriów 485Przykłady wyrażeń wykorzystujących operatory arytmetyczne 485Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą wyrażenia 486Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą funkcji 487Funkcje dostępne w polu obliczeniowym 487Przykłady wyrażeń z operatorami logicznymi 488Przykłady wyrażeń z operatorami innego typu 488Tworzenie kwerendy parametrycznej 489Pobieranie rekordów z wielu tabel 490Sprzęganie tabel 490Sprzężenia wewnętrzne 491Sprzężenia zewnętrzne 491Zmienianie typu sprzężenia między tabelami w kwerendzie 491Samosprzężenia 491Pełne sprzężenia zewnętrzne 492Sprzężenia różnicowe 493Pobieranie tabel z różnych skoroszytów do jednej kwerendy 494Rozdział 16. Hiperłącza 497Co to są hiperłącza? 497Tworzenie i usuwanie hiperłączy w sposób bezpośredni 498Tworzenie hiperłącza 498Ustawi
nie adresu podstawowego hiperłączy w skoroszycie 499Usuwanie hiperłącza 500Zaznaczanie komórki z hiperłączem 500Automatyczne tworzenie hiperłączy 500Wyłączenie opcji automatycznego formatowania na stałe 501Jednorazowe wyłączenie opcji automatycznego formatowania 501Powrót z hiperłącza 501Dodatkowy tekst w komórce z hiperłączem 501Tworzenie hiperłączy za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 502Składnia i ogólne zasady użycia funkcji 502Skok do skoroszytu i wyświetlenie określonego tekstu skoku 503Skok do określonej komórki w arkuszu 503Skok do konkretnego zakresu arkusza i wyświetlenie określonego tekstu skoku 504Skok do określonej lokalizacji w dokumencie programu Word 504Skok do skoroszytu na serwerze sieciowym 504Skok do skoroszytu na innym dysku 504Skok do określonego obszaru w skoroszycie zewnętrznym 504Skok do innej komórki w tym samym skoroszycie 505Użycie alternatywnego stylu adresowania do określenia adresu miejsca docelowego łącza 506Użycie odwołania jako źródła adresu miejsca docelowego łącza 506Użycie funkcji HIPERŁĄCZE z argumentem tablicowym 507Hiperłącza warunkowe 507Puste hiperłącza 507Łącze do programu pocztowego 508Wykorzystanie funkcji HIPERŁĄCZE w sposób niestandardowy 508Rozdział 17. Wybrane funkcje wbudowane w Excelu 509Rozdział 18. Słowniczek ważniejszych pojęć 553Skorowidz 585

matematyka obrazy, present simple, nauka hiszpańskiego online z lektorem, ogrodnictwo jaworzno, 11 lipca znak zodiaku, robert zając, prośba o przyjęcie na staż, angielskie przedimki, portugalia język urzędowy, paulina dąbrówki, gitara nauka, imiona męskie amerykańskie, angielski fce, niemiecki zaimek dzierżawczy, język w grecji, dziedzina całkowitości

yyyyy